Almedalen bjuder på frågor för alla av oss

Palle och rapsfältet

För sjätte året i rad arrangerar Helsingborgs stad tillsammans med Lunds kommun, Malmö stad, Region Skåne och Öresundskomiteen seminarier i Öresundshuset under Almedalsveckan i gotländska Visby. Under veckan diskuterar vi vikten av fritt wi-fi och demokratiarbete i stadens så kallade miljonprogramsområden. Men även infrastruktur, Co-creation, grön samhällsplanering och en gemensam arbetsmarknad för regionen förs det samtal kring. Med andra ord frågor som berör väldigt många av oss – för att inte säga alla av oss.

Jag är inte själv i Almedalen, men följer flera av samtalen via Öresundshusets hemsida www.oresundshuset.nu. Där kan jag välja på att se dem live, eller titta på dem när jag har tid. Sedan rapporetar ju inte minst vårt eget Almedalsblad om vad som rör sig i Visby.

Syftet med Helsingborgs stads engagemang i Öresundhuset är att bidra i arbetet med att öka kunskapen och förståelsen för Öresundsregionens unika förutsättningar bland nationella beslutsfattare och opinionsbildare. Liksom förra året är gränshinder ett genomgående tema – allt i syfte att göra området runt Öresund till en stark tillväxtregion i Sverige.

Om jag hade varit i Almedalen hade jag tillbringat tisdag morgon för att lyssna till vad fritt wi-fi betyder för Helsingborg och andra städers demokratiarbete. På onsdag hade jag klivit upp tidigt för att inte missa samtalet om demokrati i miljonprogrammen – med Drottninghög som exempel.

Sedan hade jag tagit en liten promanad upp till Österport för att besöka vår Drottninghög-husvagn som vi tagit med till Almedalen i år.

Men glöm inte att alla vi som inte är på plats på Gotland kan lyssna och kommentera via Almedalsbladet eller sändningarna via Öresundshusets hemsida www.oresundshuset.nu.

Jag är glad att Helsingborg lägger mycket kraft på Almedalen. Veckan är unik eftersom Sveriges makthavare, tyckare och intresseorganisationer uppträder sida vid sida – utan några låsta dörrar eller staket. Här kan alla säga vad de tycker och – inte minst – lyssna på vad andra tycker. Och det ska Helsingborg vara en del av. Också du kan ta del av allt detta. Även om du inte är på plats – glöm inte det.

Palle Lundberg – Stadsdirektör Helsingborg

Att göra tillsammans är den enda vägen

Det är många som pratar om medskapande just nu. Det verkar som att fler och fler förstår att utveckling är något vi skapar tillsammans, det är ingenting som skapas av myndigheter för att sedan överföras till verkligheten. Laid Bouakaz, forskare i pedagogik vid Malmö högskola, skrev i Sydsvenskan för en tid sedan att ”Så länge Rosengårds problem diskuteras över huvudet på Rosengårdsborna kommer problemen att bestå”. Och det är klart vi håller med om det, eller hur!?

EL_Plantan_3_1041737v530x800

Socialt hållbar utveckling är ett begrepp som används för att beskriva den utveckling som vi vill se i våra städer. Människor som bor här ska ha rätt till en livsmiljö fri från diskriminering där ekonomiska, politiska, sociala och kulturella rättigheter respekteras. Vi når dit genom att exempelvis arbeta med antidiskriminering, integration, folkhälsa, mångfald, jämställdhet och barns rättigheter.

Och vi ska göra det tillsammans!

På Planteringen i Helsingborg gör vi det i form av stadsdelsutveckling. Vi har engagerat både boende och besökare, kvinnor och män i alla åldrar, ungdomar och barn i projekt som utgår från plantanbornas egna behov. Projekt ”Stadsdelsmammor” är ett sådant exempel. I projektet stadsdelsmammor utbildar vi kvinnor från stadsdelen för att de ska kunna hjälpa kvinnor och familjer i sin närhet, framför allt i kontakten med kommunens olika verksamheter. De gör detta genom att bilda sociala nätverk för kvinnor. Tillsammans med stadsdelsmammorna skapar vi strukturer som är inkluderande genom att stärka gemenskapen mellan människor i stadsdelen. Varför? Jo för att det behövs. Om du vill ha hjälp med saker i din vardag, och inte vet vem/vilken myndighet som kan hjälpa dig med vad, vem frågar du då? Jag slår vad om att du inte ringer kommunen i första hand. Du frågar dem i din närhet om de vet vart du ska vända dig. Kvinnor i stadsdelen Planteringen har i stor utstreckning låg social delaktighet. Översatt från byråkratiska så betyder de att de saknar någon utanför den egna familjen att umgås med. Det betyder också att de inte har någon utomstående att fråga om hjälp. Vi försöker lösa detta tillsammans med våra stadsdelsmammor.

Ett annat exempel är Planteringens Ungdomsråd. En grupp ungdomar (arton stycken för att vara exakt) som har engagerat sig för att göra positiva saker i området och förändra stadsdelens rykte i staden. De var en av medarrangörerna till förra årets stadsdelsfestival, som lockade uppemot 1000 besökare. I den här gruppen hittar du drivkraft och engagemang!!

Det är bra att ha experter, forskare, myndighetspersoner och kompetenta medarbetare när man jobbar för att skapa en positiv utveckling i en stadsdel. Vi kan sätta ramarna, hålla koll på destinationen, de ekonomiska förutsättningarna och följa upp, mäta och utvärdera. Men om de som bor i stadsdelen inte är med på tåget kan du lika gärna stanna kvar på perrongen. ’

/Malin Grahn Marksell, stadsdelsutvecklare från Helsingborgs stad

Det största problemet under Almedalsveckan

Det absolut största problemet under Almedalsveckan kommer att vara ett tankefel. Ett tankefel hos dig. Men du kan trösta dig med att du inte är ensam. Alla har samma problem och vi har det i ungefär samma omfattning. Tankefelet handlar i korthet om att du omedvetet tenderar att söka stöd för det du redan tycker och tror på samtidigt som du ignorerar det som strider mot din uppfattning.

Utskrift

Känner du igen dig? Om inte är sannolikheten stor att också det beror på samma tankefel. Du kommer alltså inte undan. Faktum är att ju mer säker du är på något desto mer sannolikt är det att den uppfattningen är en produkt av det här tankefelet.

Jag talar om konfirmeringsbias, eller confirmation bias på engelska. Det är förmodligen det vanligaste av människans s.k. kognitiva biaser och det förvränger vår verklighetsuppfattning på en mängd olika sätt1. Men innan jag ger exempel på hur, se om du kan lösa uppgiften i filmen nedan.

Konfirmeringsbias beror på att vi människor möter varje fråga, situation och sammanhang med någon form av förutfattad mening. Den förutfattade meningen, eller subjektiva sanningen, vill vi till (nästan) varje pris få bekräftad, eftersom vetskapen om att vi ”har rätt” innebär att vi förstår världen omkring oss. Det är helt enkelt enklare och tryggare för oss att passa in nya pusselbitar i ett pussel som vi redan börjat lägga, än att tänka oss ett helt nytt pussel.

Det här tankefelet påverkar bl.a. din självbild – du tenderar att notera endast sådant som bekräftar den bild som du redan har av dig själv2. Om du exempelvis anser att du har förmågan att känna på dig vad som kommer att hända, kommer du också att notera alla tillfällen då du tänkte på mamma strax innan hon ringde, men undvika att notera – och lägga på minnet – alla de otal tillfällen då mamma ringde utan att du tänkte på henne. Och har du en pessimistisk inställning till något som berör dig själv eller ditt liv tenderar du följaktligen att notera endast de negativa aspekterna och missa allt positivt.

Whenever your opinions or beliefs are so intertwined with your self-image you couldn’t pull them away without damaging your core concepts of self, you avoid situations which may cause harm to those beliefs.
– David McRaney, journalist och författare.

Konfirmeringsbias påverkar också hur vi betraktar andra människor, bland annat hur vi lyssnar på politiker – vi tenderar att lyssna mycket mer uppmärksamt på de politiker som vi redan är överens med än på de som har en motsatt åsikt3. Till och med när komiker använder sarkasm för att belysa någon politisk fråga visar det sig att de människor som inte håller med komikern tenderar att heller inte uppfatta sarkasmen4. Samma slags förkärlek till vår egen uppfattning, och oförmåga att uppmärksamma sådant som strider mot den, kan så klart överföras till en mängd andra områden. Läkare, advokater, forskare och journalister är fyra yrkesgrupper som befinner sig i särskild riskzon för att drabbas av konfirmeringsbias, eftersom det har visat sig att tankefelet blir starkare i takt med graden av ”expertis”. Ju mer övertygad t.ex. en forskare eller en journalist är om sin hypotes, desto mer kraftfullt blir det omedvetna urvalet av information till fördel för det som stöder hypotesen.

Bilden de [kommunala kommunikatörerna] ger är att det är så mycket bättre än det är. De använder nya sätt att kommunicera och slirar ofta på sanningen. Det är propaganda.
– Daniel Nordström, chefredaktör Arbetarbladet.

Följaktligen förklarar konfirmeringsbias också (till stor del) alla former av fördomar och stereotypa människouppfattningar, precis som det förklarar konspirationsteoretikernas övertygelser. Det spelar faktiskt ingen roll hur mycket fakta som motsäger en starkt känsloladdad uppfattning, vår hjärna är helt enkelt inte konstruerad för att försöka hitta sanningen utan för att göra högst pragmatiska bedömningar och vinna dispyter, oberoende av om vi objektivt sätt har rätt eller fel.

Går det att motverka konfirmeringsbias? Absolut, men lika enkelt som det är i teorin lika svårt är det i praktiken. För att lyckas krävs både insikt och träning. Mitt förslag är att du tillämpar ”Warren Buffet-metoden”:

  1. Erkänn för dig själv att konfirmeringsbias påverkar ditt omdöme och dina beslut.
  2. Sök aktivt upp information och människor som motsäger din befintliga uppfattning.

Den första punkten handlar kort och koncist om att vara ärlig mot dig själv. Den andra punkten innebär bl.a. att du måste lyssna på människor som inte tycker som du – utan att börja argumentera för din egen hållning. Inte ens inombords. Warren Buffet har satt det i system och bjöd exempelvis in sin kanske störste kritiker Doug Kass som talare till hans bolag Berkshire Hathaways årsmöte. Den andra punkten innebär också att du medvetet behöver leta efter information och fakta som motsäger din hypotes eller övertygelse, oberoende av hur säker du är på din sak.

Att motverka konfirmeringsbias handlar inte om att du nödvändigtvis behöver ändra din uppfattning. Det handlar om att lära sig att acceptera och förstå fler perspektiv av världen än sitt eget och om att kunna fatta beslut baserade på en så objektiv analys som möjligt istället för på omedvetna, subjektiva tankefel5.

Och just under Almedalsveckan har du sällsynt bra möjligheter att börja träna på att motverka din konfirmeringsbias.

Alltså: Gör Almedalsproblemet till en möjlighet.

1 http://psy2.ucsd.edu/~mckenzie/nickersonConfirmationBias.pdf
2 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2810025
3 http://www.scientificamerican.com/article/the-political-brain/
4 http://hij.sagepub.com/content/14/2/212
5 http://micco.se/2012/11/tanka-snabbt-och-langsamt/

Är samhället vi – institutionerna?

Nu samlas det officiella samhället i Almedalen, vilket i sig är fantastiskt och världsunikt. Här finns de som idag leder det vi skapat tillsammans helt öppet, nära. Det är också det som är problemet.

Det finns ett vi – samhället och ett dem – medborgarna. Sedan gör vi allt vi kan för att det ska se ut som att den skillnaden inte finns. Det finns ett mantra som går igen – vi ska ha medborgarfokus. Själva ordet medborgarfokus borde förkastas. Själva ordet visar att vi gör en skillnad på dem – medborgarna och oss samhället.

Samhällets institutioner är skapat av och för medborgarna. Medborgarna äger samhället – inte tvärtom. Medborgarna är aktieägarna och kunderna. Om vi ska ha något förhållningssätt till ”dem” så är det inte medborgarfokus utan medborgarnas fokus. Det är en jäkla skillnad!

Almedalsbladet är ett exmpel på ett sådant tänk. Vi skapar inte åt någon. Vi är fascilitator för medborgarna.

Den engelska termen på såna som oss är ”civil servants”. Vad blir det på svenska? Samhällstjänare? Möjliggörare? Tjänstepersoner?

Framåt rör medskapandet – vi hjälps åt!

Almedalsbladets rullande redaktion snart på plats

Under Almedalsveckan kommer Almedalsbladets att ha en rullande redaktion som kommer att finnas på gågatan vid Östercentrum. Du är välkommen att träffa oss där.

Husvagnen kommer att vara på plats måndag till fredag klockan 10 till 18. I husvagnen kan du som vill skriva på Almedalsbladet få hjälp med att bli redaktör. Vill du bara se vad som skrivs på Almedalsbladet så har vi gratis internet.

För dig som bara har låg energi. Du kan komma förbi sitta ner en stund och få en kopp kaffe och ladda din mobiltelefon. Vi tar gärna ett snack om co-creation, dialog och medskapande.

 

 

#jagvillpåverka